فرم تماس با ما

تلفن شرکت: 49056000-021

ایمیل: info@adibchemical.com 

واحد بازرگانی داخلی:

021-49056000

ایمیل:H.darjaei@adibchemical.com

واحد بازرگانی خارجی:

021-49056000

ایمیل: M.zarghamian@adibchemical.com